Vanliga frågor och Terminologi

På denna sida samlas återkommande frågor som ställts till promotionskommittén och svaren på dessa. Om du inte hittar svaret på frågan, kontakta promotionskommittén på fil-promootio@helsinki.fi.

VANLIGA FRÅGOR OM PROMOTIONEN

DELTAGANDET

Ifall jag nu deltar i promotionen som frånvarande, kan jag senare delta i den på nytt som närvarande?

Tyvärr inte, ifall det är frågan om samma examen. Ifall man nu deltar i promotionen som frånvarande, är det inte möjligt att delta på nytt som närvarande.

Jag har deltagit en gång i en promotion, och det var roligt. Kan jag delta igen?

Man kan delta i promotionen endast en gång per akademisk examen. Så ifall du deltog i din första promotion som magister och du efter det blivit doktor, kan du delta som doktorspromovend. Till en akademisk grad vigs man bara en gång vid en promotion.

Jag tog magisterexamen på 1980-talet och doktorsexamen på 1990-talet, men har inte deltagit i en promotion. Kan jag ännu delta och vigs jag då till magister eller doktor?

Du kan delta, välkommen! Man vigs till den högsta avklarade examen på promotionen. Ifall man avlagt doktorsexamen före promotionsaktens datum, vigs man till doktor oavsett om man tidigare vigts till magister eller ej.

Jag skulle vilja delta i promotionsakten och aktövningen samt i promotionsmiddagen, men inte i de andra tillställningarna. Är detta möjligt?

Man kan delta i promotionen antingen som en helhet 23-25.5 eller endast i fredagens promotionsakt och aktövningen föregående dag. Eftersom promotionen består av en helhet som varar i tre dagar, har vi begränsat möjligheterna att delta till dessa två alternativ.

ANMÄLAN

Jag skulle vilja delta i promotionen, men vad skall jag göra ifall jag avlägger examen först under våren 2019?

Det är möjligt att anmäla sig till promotionen, fastän man ännu inte avlagt examen vid anmälningstiden. I samband med anmälan ska man skicka in en utredan på att man kommer att få sin examen före promotionsakten. Promovenden bör lämna in en kopia på sitt examensbetyg till promotionskommittén genast då man examinerats. Man bör avlägga examen före promotionsakten 24.5.2019.

Jag har inte en avec. Är det ett problem?
Nej det är inte ett problem. Den allmänna kransbinderskan samt promotionskommittén binder kransar åt de magisterpromovender som deltar utan avec.

Vem kan man välja som sin avec?

Kommittén begränsar inte valet av avec, och promovenden kan lika gärna ha en vän eller släkting som avec. Vi rekommenderar dock att ni inte tar med er en minderårig avec.

Kan man låna en värja någonstans?
Det finns en låneservice för värjor på universitetet. Ifall du vill låna en värja, ta kontakt med promotionskommittén på adressen fil-promootio@helsinki.fi senast i början av maj. Promotionskommittén gör ett samlat lån av värjor.

UNDER PROMOTIONEN

Hur klär man sig för promotionen?

Regler för klädseln finns sammanställts på sidan klädsel. [länk]

Kan släktingar följa promotionsfestligheterna?

Släktingar kan följa med akten antingen i solennitetssalen eller via en videolänk i ett annat utrymme i universitetets huvudbyggnad. Promotionskommittén garanterar inte tillträde till solennitetssalen förrän antalet deltagare i promotionen bekräftats och möjliga inbjudna gäster anmält sig. Ifall det är möjligt för släktingar att följa med akten i solennitetssalen meddelas det skilt om detta på våren för promovenderna och möjliga platser delas ut i maj.

Är det tillåtet att fotografera och filma under promotionen?

Promotionskommittén ansvarar för att alla promotionstillställningar förevigas genom fotografering. Promovenderna meddelas efter promotionen om distribuering och försäljning av fotografier och minnesboken, som sammanställts om promotionen. För att feststämningen skall bibehållas, är det absolut förbjudet att fotografera och filma under promotionsakten i solennitetssalen. Promovenderna bör informera om bergränsningarna att fotografera för sina släktingar och avecer, som deltar i tillställningarna.

På grund av min övertygelse vill jag inte delta i promotionsgudstjänsten. Hur skall jag gå till väga?

Vid sidan av gudstjänsten hålls en konfessionslös tillställning. Noggrannare uppgifter om denna skickas till de som anmält sig till promotionen.

Kan jag delta i promotionsbalens danser, fastän jag inte kan delta i dansövningarna?

Det är obligatoriskt att delta i dansövningarna, ifall du vill delta i de danser som visas upp (doktorspolonäsen och magistersfransäsen). Det är däremot fritt fram att delta i danser avsedda för publiken, fastän man inte deltagit i dansövningarna. De för publiken ämnade danserna består av gamla danser.

Jag är doktorspromovend och min avec är magisterpromovend. Kan jag dansa doktorspolonäsen med min avec?

Ifall din avec är en manlig magisterpromovend, kan du dansa doktorspolonäsen med din avec. Ifall din avec är en kvinnlig magisterpromovend, kan ni tyvärr inte delta i denna dans. Doktorspolonäsen är till sin beklädnad en sk. “svart dans”, vilket innebär att alla som deltar i dansen bör vara klädda i svart. På grund av detta kan inte en magisterpromovend klädd i vitt delta i doktorspolonäsen.

Jag är magisterpromovend och deltar i promotionen tillsammans med kransbindare/kransbinderska av samma kön. Kan vi dansa magisterfransäsen tillsammans?

Magisterfransäsen är en dans, vars visuella idé grundar sig i mönster som formas av dansare klädda i svart och vitt. I fransäsen kan endast par delta där den ena är klädd i frack och den andra i vit klänning. Till exempel kan två personer i vita klänningar inte bilda ett par i magisterfransäsen. Fransäsen måste man dock inte dansa med sin avec, utan man kan dansa den med någon som deltar solo i promotionen eller så kan man blanda par vid behov. Det lönar sig att vara på plats på den första dansövningen, då paren bildas.

Jag är magisterpromovend och min följeslagare är doktorspromovend. Vilken kvällstillställning skall vi delta i på torsdagen?

Kransbindningsmiddagen och svärdsslipningsmiddagen arrangeras denna gång åtskilda, och ni kan därför tyvärr inte delta i samma tillställning på torsdagskvällen. Magisterpromovender deltar i kransbindningsmiddagen och doktorspromovenderna i värjeslipningsmiddagen.

Terminologi

Allmän kransbindare / kransbinderska

På Floradagen den 13 maj samlas promovenderna på morgonen vid Gamla studenthuset för att välja promotionens allmänna kransbindare/kransbinderska. Till dennes uppgifter hör bland annat att övervaka bindandet av magisterskransarna. Till allmän kransbindare/-binderska kan väljas en av fakultetens professorers eller annan uppskattad persons barn. Hen symboliserar våren, ungdomen och tron på framtiden.

Ceremonimästare

Ceremonimästaren får uttryckligen styra ceremonierna, dvs. tar hand om promotionsaktens och andra evenemangs ceremoniella flyt.

Gratist / gratista

Gratisten (manlig) / gratista (kvinnlig) leder promotionskommittén och har valts av medlemmarna i kommittén.

Hedersdoktor

Under promotionen viger fakulteten även hedersdoktorer. Fakulteten kan tilldela titeln av hedersdoktor åt vem som helst som anses vara tillräckligt välmeriterad, oavsett vilken utbildningsbakgrund denna person har. Till exempel tilldelades titeln hedersdoktor åt Angela Merkel under promotionen 2017.

Jubelmagistrar och jubeldoktorer

De magistrar och doktorer som vigdes vid promotionen för 50 år sedan, promoveras våren 2019 till jubelmagistrar och -doktorer.

Kransbindare / kransbinderska

Magisterpromovendens avec. Kransbindaren binder lagerkransen på en bas (karkas) under ledning av den allmänna kransbindaren/binderskan vid kransbindningen. Den allmänna kransbindaren/binderskan binder kransen för den magisterpromovend som deltar utan följeslagare.

Marskalkar

Marskalkarna är unga studeranden, och  fungerar som ceremonimästarens och övermarskalkens hjälpredor. Till marskalkarnas uppgifter ingår exempelvis att informera gäster samt fungera som hedersvakter. Marskalken känns igen på sitt marskalksband och sin studentmössa.

Officiant

En person som valts av fakulteten att sköta en särskild uppgift under promotionen. Promotorn, ceremonimästaren och övermarskalken är officianter.

Prima-/primusmagister och prima-/primusdoktor

Den magister som fått det bästa vitsordet för sin avhandling kallas för primamagister (kvinna) eller primusmagister (man), på motsvarande sätt kallas doktorer för primadoktorer eller primusdoktorer.

Promotionsakten

Promovenderna promoveras 24.5.2019 i universitetets solennitetssal i en festlig promotionsakt, som är promotionens huvudtillställning. Promotionen utförs av promotorn, som är fakultetens äldsta professor enligt tjänsteålder.

Promotionskommittén

För promotionsarrangemangen ansvarar en kommitté, som består av magister- och doktorpromovender som arbetar som frivilliga. Kommittén leds av gratisten (manlig) eller gratistan (kvinnlig). Kommittén kan du lättast nå per e-post på fil-promootio@helsinki.fi.

Promotor

Promotorn promoverar, dvs. viger, promovenderna till sina akademiska grader vid promotionsakten och är promotionens högsta officiant.

Promovend

En magister eller doktor som promoveras till sin examensgrad vid promotionen. Med andra ord just du nyblivna magister eller doktor! Välkommen med!

Svärdsslipare / svärdssliperska

Doktorpromovendens följeslagare. Trots titeln behöver följeslagaren inte slipa doktorsvärjan.

Ultima-/ultimusmagister och ultima-/ultimusdoktor

Den magister som fått det nästbästa vitsordet för sin avhandling kallas för ultimamagister (kvinna) eller ultimusmagister (man), på motsvarande sätt kallas doktorer för ultimadoktorer eller ultimusdoktorer.

Övermarskalk

Övermarskalken tar hand om tillställningarnas flyt i promotionen tillsammans med ceremonimästaren och fungerar som ledare för promotionens marskalkar.